Privacyreglement Coach-Inn

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG binnen Coach-Inn.

Coachpraktijk
Bij Coach-Inn worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk voor een goede onderlinge communicatie en het financieel afhandelen van sessie, workshops en opleidingen.

De plichten van de coachpraktijk
Coach-Inn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de coach- en trainingspraktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij mij. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw gegevens? In dat geval ga ik graag met je in gesprek.