Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG binnen Coach-Inn.

Coachpraktijk
Bij Coach-Inn worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk voor een goede onderlinge communicatie en het financieel afhandelen van sessie, workshops en opleidingen.

De plichten van de coachpraktijk
Coach-Inn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de coach- en trainingspraktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor:
  • communicatie m.b.t. afspraken (outlook);
  • het geven van effectieve coachsessies en opleidingen;
  • het toezenden van bestellingen van producten en diensten (outlook, wordpress, exact en mp3-bestanden)
  • het sturen van digitale nieuwsbrieven (ymlp)
  • financiële doeleinden,  zoals de verzending van facturen (exact, outlook).
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Jouw persoonsgegevens worden alleen na toestemming van jouzelf verstrekt aan derden (zoals bijvoorbeeld mede-cursisten).
 • Je wordt middels dit schrijven op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden.
 • Ik ga vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Eventuele leveranciers die in aanraking komen met jouw persoonsgegevens, zoals mijn boekhouder, gaat ook vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang met behulp van regelmatig wijzigende passwords.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor communicatie, goede begeleiding en het geven van onderwijs.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om jezelf uit te schrijven voor nieuwsbrieven.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij mij. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met jouw gegevens? In dat geval ga ik graag met je in gesprek.